Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van DAYDAY gevestigd te (3318 JB) Dordrecht op het adres Deimospad 13 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80996620, hierna verder DAYDAY genoemd. Deze algemene voorwaarden zijn ook te vinden op www.day-day.nl.

 

Geldigheid van de voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle rechtshandelingen aangegaan door DAYDAY onder welke handelsnaam van DAYDAY ook. 

 

 

Aanbiedingen 

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten enz. Deze worden pas bindend na ondertekening van het contract. Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd, details behoeven niet te worden verstrekt. 

 

 

Overeenkomst 

 1. De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor DAYDAY door zijn schriftelijke bevestiging.
 2. Elke met DAYDAY aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te beoordeling van DAYDAY.
 3. De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende goederen slechts voor het afgesproken doel te gebruiken, indien de opdrachtgever de goederen voor een ander doel gebruikt is DAYDAY gerechtigd om een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van DAYDAY.
 4. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht enz., alsmede gegevens in brochures door DAYDAY bij de aanbieding verstrekt, zijn gegevens bij benadering en zijn niet bindend en worden te goede trouw gegeven. Indien geen overeenkomst tussen opdrachtgever en DAYDAY tot stand komt voor de uitvoering van de werkzaamheden, is de opdrachtgever gehouden het ontwerp en alle andere door DAYDAY ter beschikking gestelde middelen binnen 30 dagen te retourneren. Worden de ter beschikking gestelde middelen niet binnen 30 dagen geretourneerd dan heeft DAYDAY het recht om de opdrachtgever van rechtswege in gebreke te stellen en een boete te vorderen van € 4.537,80 onverminderd het recht van DAYDAY aanvullende schadevergoeding te vorderen.
 5. Rechtshandelingen met ondergeschikte(n) van DAYDAY binden DAYDAY niet, voor zover ze door DAYDAY niet schriftelijk zijn bevestigd.

 

Prijzen en offertes 

Alle aanbiedingen en rechtshandeling van DAYDAY worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Wijzigingen worden berekend tegen de dan geldende prijzen. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien de prijsfluctuatie meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen. 

 

 

Kwantiteit 

 1. DAYDAY heeft, in geval van levering van drukwerk, het recht 10% meer of minder drukwerk te leveren dan is overeengekomen, met dien verstande dat de opdrachtgever verplicht is 10% meer of minder te ontvangen c.q. te betalen, tenzij anders overeengekomen.
 2. DAYDAY heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen. Elke gedeeltelijke levering kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde hieronder bij 42 en volgende.
 3. Ten aanzien van kwantiteiten zijn tevens de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van de Grafische Industrie van toepassing.

 

Productiemiddelen 

Zetvormen en werkvormen welke gebruikt zijn om tot de uiteindelijke goederen te komen blijven, tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van DAYDAY. DAYDAY is niet verplicht deze te bewaren. 

 

 

Leverings- c.q. opleveringstermijnen 

 1. Opgegeven (op)leveringstermijnen gelden bij benadering. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor DAYDAY zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
 2. Indien een bepaalde datum van levering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke DAYDAY niet kan worden aangerekend, zoals staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden.
 3. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. DAYDAY is gerechtigd hiervoor bewaarkosten in rekening te brengen.
 4. Indien DAYDAY niet in staat is tijdig zijn verplichtingen na te komen, zal DAYDAY aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde (op) leveringstermijn zal worden overschreden.

 

Afwerking 

 1. Geringe afwijkingen bij kleurendruk, in kwaliteit, lettertype, kleur, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. 
 2. Teksten en/of instructies van een opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven copy of schriftelijke opdracht. Voor papier zijn binnen de overeenkomst genoemde grenzen afwijkingen in het gramgewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden toelaatbaar. 

 

Annuleren 

Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door DAYDAY reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be-of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan DAYDAY als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht DAYDAY te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen. 

Onverminderd het vermelde in het vorige lid behoudt DAYDAY zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen. 

 

 

Wijziging van de opdracht 

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook (dus ook in de tekst, in de wijze van zetten, in de bewerking of plaatsing van clichés of fotolitho’s, enz.), welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan DAYDAY ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Wijzigingen door de opdrachtgever in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door DAYDAY buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 

Meerwerk 

Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meerwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. 25. Door DAYDAY te maken kosten, verband houdende met de te vervaardigen opdracht, welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

 

 

Vervoer 

De verzending geschiedt op de wijze als door DAYDAY aangegeven, indien geen wijze van verzending door DAYDAY is aangegeven vindt verzending op kosten van opdrachtgever plaats. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expressenverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening. 

 

 

Reclame 

 1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, DAYDAY terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 dagen, of bij een korte opdracht zoals advertenties e.d. binnen 24 uur, na de dag van de levering c.q. oplevering DAYDAY wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 29. DAYDAY dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door DAYDAY geleverde en zich nog bij of onder opdrachtgever bevindende goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen opdrachtgever, uit hoofde van door de DAYDAY geleverde of nog te leveren zaken, bijbehorende verrichte of te verrichten werkzaamheden of daaraan verbonden vorderingen uit schadevergoeding, jegens DAYDAY verschuldigd is, eigendom van DAYDAY.
 2. DAYDAY behoudt zich het eigendom van de goederen eveneens voor hetgeen opdrachtgever DAYDAY verschuldigd zijn of worden uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten krachtens welke DAYDAY goederen heeft geleverd of zal leveren en/of naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, dan wel uit hoofde van een te kort schieten van koper en/of opdrachtgever voor zijn verplichting als voornoemd genoegzame zekerheid heeft gesteld.
 3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom zijn overgegaan en zich nog in handen van DAYDAY bevinden, behoudt DAYDAY zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3: 237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, DAYDAY mocht hebben.

 

Aansprakelijkheid 

 1. DAYDAY is nimmer aansprakelijk voor fouten in de tekst en/of het ontwerp dan wel de geleverde goederen.
 2. DAYDAY is nimmer aansprakelijk voor fouten van derden die zijn ingeschakeld om de opdracht uit te voeren.
 3. De aansprakelijkheid van DAYDAY is beperkt tot het bedrag hetgeen de (schade) verzekering uitkeert. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de schade van DAYDAY beperkt tot het factuurbedrag van de laatste factuur van DAYDAY.
 4. DAYDAY is nimmer aansprakelijk voor gevolg en/of bedrijfsschade.

 

Auteursrecht 

 1. Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, komen toe aan DAYDAY, zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen DAYDAY en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht, blijven deze rechten bij DAYDAY.
 2. Op alle door DAYDAY verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt DAYDAY zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.
 3. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van DAYDAY het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 4. DAYDAY blijft te allen tijd gerechtigd om het ontwerp te gebruiken als promotiemateriaal.
 5. Wanneer de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens DAYDAY heeft voldaan zal opdrachtgever het recht tot het gebruik van het vervaardigde hebben voor zover met betrekking tot het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en/of oplage, zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

 

Betaling 

 1. Alle facturen van DAYDAY dienen, zonder verrekening, opschorting of korting, te zijn voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn het volledige bedrag aan DAYDAY heeft voldaan, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Opdrachtgever is over de tijd dat opdrachtgever in verzuim met betaling is over het openstaande bedrag de wettelijke (handels) rente verschuldigd.
 3. Alle kosten zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk welke DAYDAY moet maken voor de invordering van zijn vordering, komen voor rekening van opdrachtgever.
 4. Alle vorderingen van DAYDAY zijn direct opeisbaar in het geval:
   a)  opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, 
  b)  opdrachtgever een aanvraag doet voor surseance van betaling, 
  c)  opdrachtgever een verzoek doet om te worden toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijk personen.
 5. DAYDAY is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen, tenzij anders overeengekomen. Indien door wanprestatie van DAYDAY de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper en/of opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

 

Geschillen en overige bepalingen 

 1. Op alle geschillen tussen DAYDAY en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter van de woonplaats waar DAYDAY gevestigd is, is alleen bevoegd om van de geschillen tussen DAYDAY en koper en/of opdrachtgever kennis te nemen, tenzij een dwingende bepaling zich hiertegen. 

 

Verzet
Indien een van deze bepalingen nietig of vernietigbaar is blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. 

DAYDAY gebruikt cookies voor website-optimalisatie, statistieken en commerciële doeleinden. Meer informatie over cookies en privacy.